Widerrufsbelehrung

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit do třiceti dnů.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana jiná než vámi určený přepravce převzali poslední položku.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Německo, evek@evek.de, telefon: +49 2083 7629800) prostřednictvím jasného prohlášení (např. e-mailem nebo e-mailem), které vás budou informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro vzdání se práva, i když to není nutné.

Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (vyjma jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení, než je nejlevnější námi nabízený způsob standardního doručení), které vám budou vráceny okamžitě a nejpozději než čtrnáct dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o ukončení této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; V důsledku tohoto zpětného odkupu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout platbu, dokud neobdržíme položku zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste položku odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Ponesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze obvykle vrátit poštou. Poneseme náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit obvyklou poštou. Ponesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží pouze v případě, že tato ztráta hodnoty byla způsobena jiným zacházením, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Vzor formuláře pro odmítnutí

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

– Komu EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Německo, evek@evek.de

– Já/my (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží

Zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

– objednáno (*)/přijato (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

- Datum

(*) Nehodící se odstraňte.

Evek GmbH

srpna 2023